Η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ως Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.

 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και:

την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή
την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν4412, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Αναφορικά με τις επιστολές που ατύπως διανεμήθηκαν στις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της για όσα συκοφαντικώς δυσφημιστικά αναφέρθηκαν και τονίζει την απορία της για το λόγο που οι εταιρίες προτίμησαν να απευθυνθούν δημόσια με βαρείς χαρακτηρισμούς αντί να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά του υποβάλλοντας αρμοδίως ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού