διαγωνισμός λογότυπο

Η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ως Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς

Ο Σάββας Σαββίδης, ένας Καβαλιώτης που ζει και εργάζεται στη Γερμανία, είναι ο άνθρωπος πίσω από το νέο λογότυπο τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας.

Η Δμωφέλεια Καβάλας, ευχαριστεί για την ανταπόκρισή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία λογοτύπου για το τουριστικό προφίλ του Δήμου Καβάλας. Μετά το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των συμμετοχών...