Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων υπεβλήθη από τους τρεις βουλευτές Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφουν βουλευτές και από άλλους νομούς. Στην ερώτηση τους οι βουλευτές θέτουν το ζήτημα της απαίτησης ετήσιου πλεονάσματος 9% από τα από τα Ανώτερα και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας, όπως το ΤΕΙ Καβάλας. Η απαίτηση αυτή, η οποία επεβλήθει με εγκύκλιο της προηγούμενης κυβέρνησης, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των ιδρυμάτων, εμποδίζοντας τα από το να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους.

 

Οι βουλευτές Σύριζα ν. Καβάλας

Δημήτρης Εμμανουηλίδης

Ηλίας Ιωαννίδης

Αλεξάνδρα Τσανάκα

 

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

 

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

              

 

Θέμα: Μη ρεαλιστική η απαίτηση πλεονάσματος 9% από τα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας

 

Βάσει της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 180718/10-11-2014/Β2 και σύμφωνα με την αρ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-6-2014 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι προϋπολογισμοί των Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της χώρας απαιτείται να είναι, για πρώτη φορά, πλεονασματικοί σε ποσοστό τουλάχιστον 9%.   

Η προϋπόθεση αυτή δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας. Με ανελαστικές τις δαπάνες Σίτισης και Μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού, όπως επίσης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το οποίο την διαχείριση έχουν από κοινού το Υπουργείο Ανάπτυξης και Παιδείας, το μόνο κονδύλι το οποίο μπορεί να περικοπεί ώστε να προκύψει πλεόνασμα 9% είναι αυτό των λειτουργικών δαπανών. Αυτό δηλαδή σημαίνει πολλαπλάσιο ποσοστό περικοπών στις λειτουργικές δαπάνες των ιδρυμάτων. Αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι πολλές από τις λειτουργικές δαπάνες των Ιδρυμάτων είναι αδύνατον να περικοπούν περαιτέρω (ηλεκτρισμός, τηλέφωνα, θέρμανση, γραφική ύλη, συντήρηση κτηρίων, και άλλα) η προϋπόθεση πλεονάσματος 9% είναι αδύνατος στόχος.

Για παράδειγμα, με βάση και τον παρακάτω πίνακα, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεδομένων των ανελαστικών δαπανών σίτισης, μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού και δημοσίων επενδύσεων, η μείωση στις λειτουργικές δαπάνες πρέπει να είναι της τάξης του 22%. Το ποσοστό αυτό είναι αδύνατον να προκύψει, αφού περίπου το 90% των λειτουργικών δαπανών χρηματοδοτείται από ανελαστικούς κωδικούς όπως αυτούς για θέρμανση και ηλεκτροδότηση που αποτελούν ζωτικές λειτουργίες του Ιδρύματος.

Τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν η χρησιμοποίηση από πλευράς Ιδρυμάτων του Ταμειακού Υπολοίπου των προηγουμένων ετών, για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών.

 

Αναλυτικά για το ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Λειτουργικές Δαπάνες

1.320.000,00

 

Πλεόνασμα Π/Υ

292.000,00

Π/Υ 3.245.000Χ9%

Υπόλοιπο Λειτ. Δαπανών

1.028.000,00

 

Νέο Πλεόνασμα

247.000,00

ΕΣΠΑ 2.745.000Χ9%

Τελικό Υπόλοιπο

781.000,00

 

Ενδεικτικές Δαπάνες ανελαστικών κωδικών 2014

Αποζημιώσεις εργαζόμενων σπουδαστών

 

100.000,00

Προμήθεια Γραφικής ύλης και τόνερ

 

50.000,00

Καύσιμα θέρμανσης

 

300.000,00

ΔΕΗ φωτισμός

 

350.000,00

ΟΤΕ τηλέφωνα

 

70.000,00

Ύδρευση - άρδευση

 

50.000,00

Συντηρήσεις κτιρίων και μηχανών

 

60.000,00

Σύνολο ανελαστικών δαπανών

 

980.000,00

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Με βάση τα στοιχεία που παρατέθηκαν παραπάνω, είναι ρεαλιστική η πρόβλεψη για πλεόνασμα 9%;

Με την πρόβλεψη πλεονάσματος 9%, είναι δυνατόν Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως αυτό της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης να ανταπεξέλθουν στην πραγματική τους αποστολή;

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από πλευράς Ιδρυμάτων του Ταμειακού Υπολοίπου των προηγουμένων ετών, για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών;

Προτίθεται ο κ. Υπουργός να αποσύρει την εγκύκλιο 180718/10-11-2014/Β2 ή να τροποποιήσει την απαίτηση πλεονάσματος 9%;

 

Οι ερωτώντες  Βουλευτές

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Τσανάκα Αλεξάνδρα

Ιωαννίδης Ηλίας

Γρηγόρης Σταύρος

Σκουφά Ελισσάβετ (Μπέτυ)

Μιχελογιαννάκης Ιωάννης