Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας – Φάση Β'» και συνολική́ δημόσια δαπάνη 1.856.800,80 ευρώ́, αποφάσισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

 

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά́ στο στάδιο Α', στον έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας διότι:

 

Η πράξη προϋπολογισμού́ 1.497.420,00€ (προ ΦΠΑ), περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 5.000 Τ.Σ.Ε.Κ. (τοπικοί σταθμοί́ ελέγχου κατανάλωσης) προϋπολογισμού́ 1.005.100€ (προ ΦΠΑ). 

 

Το αντικείμενο αυτό́ είναι εκτός του περιεχομένου της πρόσκλησης και κρίνεται ως μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση.

 

Δεδομένου ότι το τμήμα αυτό́ αποτελεί́ το 67,12% του συνολικού́ προϋπολογισμού́ της πράξης, αυτή́ κρίνεται, στην παρούσα φάση, μη αποδεκτή́ στο σύνολο της.