Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας ως εξής:
 

 

Δαλκίτσης Χαράλαμπος του Χρήστου μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου ως
πρόεδρος, Αργυρίου Βασίλειος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
ως μέλος και Κούτρας Ιωάννης εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Καβάλας ως μέλος.
Η θητεία της επιτροπής είναι δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης
και δύναται να παραταθεί κατά ένα έτος με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη.

 

(δελτίο Τύπου)