Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη νότια Καβάλα, καταγράφει, μεταξύ άλλων, το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ που εγκρίθηκε στις 15 Φεβρουαρίου από το ΚΥΣΟΙΠ και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

 

Σύμφωνα με όσα αναλύονται, το δεύτερο εξάμηνο του 2019 πρόκειται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία, ενώ θα έχει προηγηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του έργου.

 

Το ΤΑΙΠΕΔ ως γνωστόν έχει ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη χρηματοοικονομικών συμβούλων και βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων για τη δομή της συναλλαγής και της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Τα επόμενα βήματα, είναι η πρόσληψη τεχνικών συμβούλων και η υποβολή εκ μέρους του Ταμείου προς το ΥΠΕΝ συμπερασμάτων αναφορικά με το ρόλο του έργου και τη σύνδεσή του με τον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό για την αγορά του φυσικού αερίου.Τα συμπεράσματα θα αξιολογηθούν, προφανώς, πριν την έκδοση της ΚΥΑ από το ΥΠΕΝ.

 

Πόσο θα κοστίσει – τι όγκο αερίου θα διακινεί 

Το έργο, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 240 εκατ.€ στο βασικό σενάριο και ενεργό διακινούμενο όγκο αερίου 360 εκατ. Nm3/έτος (με προοπτική να διπλασιαστεί, αν εφαρμοστούν δύο κύκλοι λειτουργίας ετησίως), έχει ήδη ενταχθεί στη λίστα των Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI). Το γεγονός καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, όπως η δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και πρόσθετες επιχορηγήσεις, ανάλογα με το καθεστώς που θα επιλεγεί για τη λειτουργία της υπόγειας αποθήκης.

 

Σε πρόσφατη ομιλία της η κ. Νεκταρία Καρακατσάνη, μέλος της ΡΑΕ, ανέφερε για το θέμα της υπόγειας αποθήκης τα εξής:

Το επενδυτικό σχήμα για την αξιοποίηση της υπόγειας αποθήκης καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφασή (ΚΥΑ) των Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών. Οι παράμετροι που θα επιλεγούν θα επηρεάσουν τον τρόπο υλοποίησης του έργου αλλά και τις χρεώσεις χρήσης που θα προκύψουν για την υποδομή. Παράλληλα, το νομοθετικό πλαίσιο θα προσδιορίσει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της νέας υποδομής, καθώς και τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

Μια θεμελιώδης παράμετρος που θα καθοριστεί είναι το ποσοστό συμμετοχής του ΔΕΣΦΑ, του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη νέα υποδομή και ιδίως, αν το έργο αναπτυχθεί ως τμήμα του Εθνικού Συστήματος (ΕΣΦΑ) ή αυτόνομα, ως ανεξάρτητο Σύστημα (ΑΣΦΑ). Ανάλογα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το επενδυτικό κόστος της υποδομής μετακυλίεται, πλήρως ή εν μέρει, στους καταναλωτές φυσικού αερίου, ή εναλλακτικά, ανακτάται από τους χρήστες της υπόγειας αποθήκης, μέσω των χρεώσεων που θα καταβάλουν για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (όπως υπηρεσίες εισπίεσης, αποθήκευσης, απόληψης ή ενοποιημένες).

 

Μια κρίσιμη συνιστώσα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου είναι και η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση τρίτων στην υπόγεια αποθήκη ή τη χορήγηση εξαίρεσης από αυτήν. Στο καθεστώς της ελεύθερης πρόσβασης, που αποτελεί την προτιμητέα επιλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο έχει τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση από τον μηχανισμό χρηματοδότησης ConnectingEuropeFacility(CEF) για μελέτες ή έργα.

 

Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να ακολουθεί το καθεστώς εξαίρεσης από την πρόσβαση τρίτων, για τμήμα ή το σύνολο της υποδομής, υπό συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που θα τεθούν για την διασφάλιση του ανταγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, που αποκλείει την πρόσβαση στο χρηματοδοτικό εργαλείο του CEF, τα ενδιαφερόμενα μέρη συνάπτουν μακροχρόνια συμβόλαια για τη δέσμευση δυναμικότητας, και έτσι διασφαλίζονται τα απαραίτητα κεφάλαια για την υλοποίηση της υποδομής και την κάλυψη της απόδοσης του επενδυτή.

 

Ανεξάρτητα από το καθεστώς πρόσβασης που θα εφαρμοστεί, το έργο διατηρεί τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια (όπως ο δανεισμός από την ΕτΕ ή η ένταξη σε περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης).