Την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2024-25 ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 

Αναλυτικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την εισαγωγή 8.235 μαθητών/τριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) για το σχολικό έτος 2024 - 25 έχει ως εξής:

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

 

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση (ν.4763/2020), εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το δυϊκό σύστημα συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του μαθητή στη σχολή με τη Μαθητεία σε εργασιακό χώρο (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”).

 

Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας είναι διετής και περιλαμβάνει τις Τάξεις Α΄ και Β΄, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.

 

Στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. παρέχονται:

 

1) σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια,

 

2) σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό,

 

3) έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και έκτακτο,

 

4) κατά τη διάρκεια της Μαθητείας (“Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο”) οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται με το 80% του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, που αντιστοιχεί σε 29,66€ ανά ημέρα μαθητείας και ασφαλίζονται πλήρως στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

 

5) σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές,

 

6) επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως σε όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, 7) αναβολή στράτευσης.

 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα:

α) άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

β) εγγραφής στη Β΄ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε τομέα αντίστοιχο με την ειδικότητά τους μετά την απόκτηση του Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν νέοι και νέες οι οποίοι:

 

α) κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

β) έχουν γεννηθεί τα έτη 1995 έως 2009.

 

γ) είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης κατά την ημερομηνία εγγραφής.

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ΕνιαίαςΨηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

 

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι:

gov.gr

Εκπαίδευση

Εγγραφή σε σχολείο

Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

 

Όλα τα δικαιολογητικά αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload του σχετικού αρχείου) στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης του σχετικού εγχειριδίου που είναι αναρτημένο στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

 

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται από 17.06.2024 και ώρα 17:00.

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

 

1) Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet

 

2) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

 

3) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

 

4) Τίτλος σπουδών

 

5) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

 

6) Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους)

 

7) Στοιχεία επικοινωνίας

 

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος, αν είναι 18 ετών και άνω, ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος.

 

Ο υποψήφιος επιλέγει την ειδικότητα και την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Προαιρετικά έχει δυνατότητα συνολικά πέντε (5) επιλογών (Ειδικότητα - ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) στις οποίες θα αξιολογηθεί κατά σειρά προτίμησής του, στην περίπτωση που δεν θα δημιουργηθεί τμήμα στην ειδικότητα της 1ης του επιλογής.

 

Εάν, κατά την παραπάνω περίοδο υποβολής αιτήσεων, προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπόμενου από την εγκύκλιο αριθμού, τότε όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.  

 

Τμήματα ειδικοτήτων με αριθμό υποψηφίων μικρότερο του δεκαπέντε (15) δύνανται να λειτουργήσουν μόνο με Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.

 

Σε περίπτωση μη λειτουργίας της ειδικότητας 1ης επιλογής ο υποψήφιος μεταφέρεται στην ειδικότητα της επόμενης επιλογής του.

 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. που υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στην ειδικότητα επιλογής τους, μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις από τις υπόλοιπες κατηγορίες υποψηφίων και κατά απόλυτη σειρά μορίων.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

1) Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών όπου υποχρεωτικά αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.

 

Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής επισυνάπτουν απαραίτητα μαζί με τον Τίτλο Σπουδών α) επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά και β) βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.

 

2) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Σημειώνεται ότι για την τελική εγγραφή πρέπει να κατατίθεται πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο δύναται να αναζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

 

Οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (  Ε.Ε.)  μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριο πρέπει να επισυνάψουν και άδεια διαμονής σε ισχύ.

 

Οι υποψήφιοι αλλοδαποί μαθητές από χώρες της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες με τίτλο σπουδών αλλοδαπής απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με τον Τίτλο Σπουδών και Βεβαίωση Ελληνομάθειας, κατ’ ελάχιστο επιπέδου Β1.

 

Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.4547/2018 (Α΄ 102), όπως και οι αιτούντες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας του ν.4939/2022 (Α΄ 111), επισυνάπτουν μαζί με τον απαιτούμενο Τίτλο Σπουδών (τουλάχιστον ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου) και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Δελτίο αιτούντος/δικαιούχου διεθνούς προστασίας

 

β) Βεβαίωση διαμονής υπογεγραμμένη από τον Διοικητή του κέντρου φιλοξενίας ή της δομής φιλοξενίας προσφύγων ή βεβαίωση διαμονής σε άλλη δομή (π.χ. στεγαστικό πρόγραμμα, Μ.Κ.Ο., Δήμους, Διεθνή Οργανισμό).

 

Στις περιπτώσεις που στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά παρατηρούνται μετά από σύγκριση διαφορές (π.χ. διαφορετικοί χαρακτήρες, εξελληνισμένα ονόματα κ.τ.λ.), ζητείται από τους υποψηφίους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Αστυνομία, στην οποία δηλώνεται η ταυτοπροσωπία τους.

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Σαλαμίνας πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, λόγω της απασχόλησής τους στο πλαίσιο της μαθητείας στις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

 

Οι υποψήφιοι που έχουν φοιτήσει σε σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και έχουν απολυτήριο Γυμνασίου ή άλλο ισότιμο ή ανώτερο τίτλο σπουδών, για να εγγραφούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) στην οποία να αναφέρεται ότι δύνανται να φοιτήσουν σε Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας και να συμμετέχουν στο “Πρόγραμμα Μάθησης σε Εργασιακό χώρο” της ειδικότητας για την οποία αιτούνται εγγραφή. Το σχετικό έγγραφο επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση μαζί με τον Τίτλο Σπουδών του υποψηφίου.

 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση:

 

1) το βαθμό Τίτλου Σπουδών

 

2) κοινωνικά - οικονομικά κριτήρια

 

Διαδικασία μοριοδότησης

 

Με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, ανά ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, αποτελούμενη από:

 

1) τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

 

2) δύο (2) υπάλληλους, διοικητικούς ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.

 

Έργο της ως άνω επιτροπής είναι:

 

1) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών,

 

2) η μοριοδότησή τους,

 

3) η επικύρωση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

 

Μοριοδότηση

 

1) Βαθμός τίτλου σπουδών. Ο βαθμός του Τίτλου Σπουδών αντιστοιχεί σε τόσα μόρια, όσα και ο βαθμός, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.

 

2) Κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια. Υπολογίζονται αθροιστικά:

 

(Α)

 

Ο υποψήφιος είναι πολύτεκνος γονέας ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας - 2 μόρια

Ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας - 1 μόριο

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας τελευταίου τριμήνου.

 

Το ως άνω κριτήριο αφορά και τις τρίτεκνες οικογένειες. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου.

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους κατά την υποβολή της αίτησης.

 

(Β)

 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα έως 12.000€ - 1 μόριο

 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή των γονέων και των ανήλικων τέκνων της οικογένειας. Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας και μητρότητας, η αποζημίωση απόλυσης, καθώς και η αποζημίωση ειδικού σκοπού δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους που έχει υποβληθεί.

 

(Γ)

 

Ο υποψήφιος είναι ορφανός από ένα γονέα - 3 μόρια

Ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς - 4 μόρια

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου ή αντίγραφο οικογενειακής μερίδας του Δήμου τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

 

(Δ)

 

Ο υποψήφιος είναι παραπεμπόμενος από ιδρύματα ή Κοινωνικές Υπηρεσίες - 2 μόρια

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

Έκθεση κοινωνικής έρευνας για τον υποψήφιο, η οποία συντάσσεται από τον οικείο φορέα.

 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αναρτώνται (upload) κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο σχετικό εγχειρίδιο που αναρτάται μαζί με την πρόσκληση.

 

mail), προκειμένου να προσκομίσουν στην αρμόδια ΕΠΑ.Σ. εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τα δικαιολογητικά που υπολείπονται.

 

Αν δεν προσκομίσουν εντός της οριζόμενης προθεσμίας τα ζητούμενα δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

 

5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης, ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες αποκλειομένων στους οποίους περιλαμβάνονται και τα μόρια των υποψηφίων. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τήρηση όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων.

 

Συγκεκριμένα:

 

1) Όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων βαθμολογούνται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια και στη συνέχεια εξάγονται οι πίνακες κατάταξης εισαγομένων και επιλαχόντων υποψηφίων, καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων με τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, προηγούνται οι έχοντες το μεγαλύτερο βαθμό Τίτλου Σπουδών και αν προκύψει πάλι ισοβαθμία, προηγούνται οι έχοντες τα περισσότερα μόρια λόγω κοινωνικών κριτηρίων. Στην ιδιαίτερη περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες έχουν τα ίδια ακριβώς μόρια (βαθμός και κοινωνικά κριτήρια), θα γίνονται αποδεκτοί προς φοίτηση όλοι.

 

3) Στην περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι για την απόκτηση άλλης ειδικότητας, οι τελικοί πίνακες κατάταξης διαχωρίζονται σε πίνακα Α και πίνακα Β. Στον πίνακα Α περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες υποψηφίων πλην των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών της Δ.ΥΠ.Α., οι οποίοι κατατάσσονται στον πίνακα Β και εισάγονται στις ΕΠΑ.Σ., αφού εξαντληθούν οι περιλαμβανόμενοι εισακτέοι στον πίνακα Α κατά απόλυτη σειρά μορίων.

 

4) Η διαδικασία της μοριοδότησης εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής υπερβαίνει τις προσφερόμενες θέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται όλοι οι υποψήφιοι.

 

6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών οι εγγραφές των επιτυχόντων μαθητών και ολοκληρώνονται με την υπογραφή του Ατομικού τους Δελτίου.

 

Μετά τη λήξη των εγγραφών και εφόσον έχουν προκύψει κενές θέσεις, καλούνται οι επιλαχόντες κατά απόλυτη σειρά μορίων να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων εντός δύο (2) ημερών.

 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ένσταση μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι ενστάσεις δικαιώνονται, εισάγονται καθ’ υπέρβαση.

 

Με Απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για την εξέταση των ενστάσεων.

 

8. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Όσοι μαθητές/τριες εισαχθούν στις ειδικότητες:

 

Α.  

 

1) Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

2) Μαγειρικής Τέχνης

3) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεωναπαιτείται να υποβληθούν σε εξετάσεις προκειμένου να εφοδιαστούν με πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/11-4-2012 (B’ 1199) όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Β.

 

1) Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου

2) Τεχνίτη Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων

3) Τεχνίτη Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων

 

Απαιτείται να υποβληθούν σε οφθαλμολογικές εξετάσεις. Περιπτώσεις αχρωματοψίας και δυσχρωματοψίας αποκλείονται από την εισαγωγή τους στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Τις ως άνω εξετάσεις οι μαθητές/τριες οφείλουν να τις προσκομίσουν στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της επιλογής τους μέχρι και την παραμονή έναρξης των μαθημάτων.

Σε όσες από τις παραπάνω (Α-Β) αναφερόμενες περιπτώσεις μαθητών διαπιστώνεται πρόβλημα, η Επιτροπή Αξιολόγησης προτείνει υποχρεωτικά αλλαγή ειδικότητας, η επιλογή της οποίας γίνεται με σύμφωνη γνώμη των μαθητών ή και των κηδεμόνων.

 

9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑ.Σ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Στον κάτωθι πίνακα καταγράφεται ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων για υποψήφιους μαθητές/τριες ανά ΕΠΑ.Σ. και ειδικότητα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΑ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (4ο χλμ. Αλεξ/πολης-Παλαγίας, Αλεξανδρούπολη, Τ.K. 68100, τηλ. 25510-23709, 25510-38155, 25510-38154) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:      

 

1.      Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής - Αριθμός μαθητών: 25

 

2.      Κομμωτικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

3.      Μαγειρικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

4.      Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

5.      Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

6.      Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

7.      Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ (7ο χλμ. Δράμας-Νευροκοπίου, Δράμα, Τ.K. 66100, τηλ. 2521081131, 25210-81170) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

1.      Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας - Αριθμός μαθητών: 25

 

2.      Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου - Αριθμός μαθητών: 25

 

3.      Κομμωτικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

4.      Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων - Αριθμός μαθητών: 25

 

5.      Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

6.      Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

7.      Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ - Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ (Περιγιάλι 2, Καβάλα, Τ.K. 65201, τηλ. 2510-228834, 2510231169, 2510-231166) θα εισαχθούν εκατόν πενήντα (150) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:  

 

 1.     Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής - Αριθμός μαθητών: 25

 

 2.     Κομμωτικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

 3.     Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 4.     Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 5.     Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

 6.     Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ - Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Χίλια Δένδρα, Κομοτηνή, Τ.K. 69100, τηλ. 25310-24918, 25310-36178) θα εισαχθούν διακόσιοι/ες (200) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

 1.     Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας - Αριθμός μαθητών: 25

 

 2.     Βοηθός Φαρμακείου (παράρτημα Σάπες) - Αριθμός μαθητών: 25

 

3.      Κομμωτικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

 4.     Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 5.     Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων -Αριθμός μαθητών: 25

 

 6.     Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

 7. Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 8. Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ( παράρτημα Σάπες)         - Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ (Λαχανόκηπων 2, Ξάνθη, Τ.K. 67100, τηλ. 25410-62825) θα εισαχθούν διακόσιοι/ες (200) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

  1. Αισθητικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

 2.     Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής - Αριθμός μαθητών: 25

 

 3.     Κομμωτικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

 4.     Μαγειρικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

 5. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 6. Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

 7. Τεχνίτης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας - Αριθμός μαθητών: 25

 

 8. Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)- Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Κωνσταντινουπόλεως 62, Ορεστιάδα, Τ.K. 68200, τηλ. 25520-24840, 25520-25716, 25520-23956) θα εισαχθούν είκοσι πέντε (25) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

1. Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) Αριθμός μαθητών: 25

 

ΕΠΑ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ (6ο χιλ. εθνικής οδού Σερρών-Θεσ/νίκης, Λευκώνας, Σέρρες, Τ.K. 62100, τηλ. 23210-90720, 23210-90730) θα εισαχθούν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) μαθητές/τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

  1. Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας - Αριθμός μαθητών: 25

 

 2. Μαγειρικής Τέχνης - Αριθμός μαθητών: 25

 

  1. Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 4. Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Αριθμός μαθητών: 25

 

 5. Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου - Αριθμός μαθητών: 25

 

 6. Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ - Αριθμός μαθητών: 25

 

 7. Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Αριθμός μαθητών: 25

 

Σύνολο εισακτέων μαθητών/τριών Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: 1.100

 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ