Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει τους αμπελοπαραγωγούς ότι την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016 θα υλοποιηθεί Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/2013], σύμφωνα με την Αριθμ. 4450/109662/9-10-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2228/Β/15-10-2015).

 

Για την ένταξή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες υπάγονται από 15 Οκτωβρίου έως και 30 Νοεμβρίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αρμόδιος: Ι. Αμαξόπουλος

Τηλέφωνο: 2531350443