Την άμεση επιχορήγηση των Ο.Λ. Α.Ε. Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Πατρών και Ραφήνας για την κάλυψη της απώλειας των εσόδων που προκλήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 καθώς και την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποίησαν για τον ίδιο λόγο κατά το οικ.έτος 2020, αποφάσισε το Υπουργείο Ναυτιλίας. 

 

Η επιχορήγηση χορηγείται μετά από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την αριθμ. (13) απόφαση του προοιμίου, της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Θέσπιση μέτρου στήριξης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (O.Λ.Α.Ε.) εποπτείας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.) βάσει του τμήματος 3.1 του προσωρινού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει» (υπ ́αριθμ 14 Απόφαση του προοιμίου).

 

Το συνολικό ποσό της άμεσης επιχορήγησης διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.601.430,36€  και αναλύεται ως ακολούθως:

 

Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.  274.135,28

Ο.Λ. ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 83.453,56

Ο.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. 1.142.910,69

Ο.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 484.710,74

Ο.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 1.100.662,84

Ο.Λ. ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 466.090,25

Ο.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε. 23.841,00

Ο.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 25.626,00

 

ΣΥΝΟΛΟ 3.601.430,36

 

 

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του λογαριασμού 2310802897 «Επιχορήγηση σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα (Νομικά πρόσωπα, ειδικά ταμεία, λογαριασμούς, οργανισμούς κ.α.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά» του ειδικού φορέα 1041-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων» του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2021.