Εξεδόθη το ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών επαγγελματιών του Νέστου το 2018, όπως κάνει γνωστό ο βουλευτής Καβάλας της ΝΔ, Γιάννης Πασχαλίδης

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ :

 

- Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

 

- Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. 

 

Τι χρειάζεται για την καταβολή της επιχορήφησης

 

Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομικών, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση του εν λόγω ΦΕΚ. 

 

α) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής. 

 

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

 

δ) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

ε) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου.

 

στ) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, οπού προβλέπεται.

 

ζ) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.

 

η) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.

 

θ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

 

ι) Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε δήλωσε σχετικά: «Οι επαγγελματίες του Νέστου ξέρουν ότι δεν σταμάτησα να προσπαθώ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ικανοποίησε το αίτημά μου για επιτάχυνση της διαδικασίας, προχωρώντας άμεσα στην επεξεργασία των στοιχείων και στην έκδοση του ΦΕΚ ώστε να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και όλο το οικονομικό επιτελείο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος.»