Συνεδριάζει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 14.00, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας με τα εξής θέματα:

 

  1. Έγκριση της με αριθμό 124/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση της με αρ.πρωτ 15998/02-07-2020 απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ018ΩΕ6-4ΛΝ), η οποία αφορά «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού COVOID-19».
  3. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ».
  4. Επανακαθορισμό ή μη των τιμών ζωνών παραχώρησης, προκειμένου να σταλθεί για έγκριση στην Κτηματική Υπηρεσία Καβάλας.
  5. Ορθή επανάληψη : α) της από 29.10.2019 εισηγήσεως της υπηρεσίας μας για ορισμό δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, ως νομικών παραστατών και συμβούλων προς συντονισμό και υποβοήθηση της ολοκληρώσεως του έργου της εκκαθαρίσεως της Κοινοπραξίας Δήμου Καβάλας – ΔΕΠΟΣ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα από 04.11.2011 ως προς το δικηγόρο Κογκαλίδη Βασίλειο του Κων/νου, β) του διατακτικού της 331/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.
  6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
  7. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της σύμβασης έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία στην Δ.Ε. Φιλίππων»  συνολικού προϋπολογισμού 74.193,55 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).