Έκλεισε  ήδη  ένας  χρόνος   από  το  δυσμενές,  για  τις  κυκλοφοριακές  συνθήκες  στη  πόλη  και  ευρύτερα  στη  περιοχή,  συμβάν  της  καταστροφής  της  γέφυρας  στο  π. Νοσοκομείο.  Σ’ αυτό  το  διάστημα  δεν  υπήρξε  καμία  σπουδή  από  τους  αρμοδιο-αναρμόδιους  φορείς,  να  προωθήσουν  κάποια  λύση  επείγουσας  αποκατάστασης της  κυκλοφορίας  και  δρομολόγησης  της  επιλογής  κάποιας  οριστικής  λύσης.  Σ’ αυτό  το  διάστημα  πολλά  θα  ήταν  δυνατόν  να  γίνουν  ώστε  τουλάχιστον  να  συντομευθεί  ο  χρόνος  της  τελικής  επιλογής, όπως:

 

(1) Να  αντικατασταθεί  το τμήμα  της  γέφυρας  που  καταστράφηκε  με  άλλο  πανόμοιο  αντίγραφο  από  την  υπάρχουσα  (;)  μελέτη  ή   άλλος  φορέας  (μεταλλικός)  όπως  έγινε  σε  παρόμοιες  περιπτώσεις καταστροφής (Κρήτη). Ακόμη  και  αν  δεν  υπάρχει    η  μελέτη (!),  αυτή  ήταν  δυνατόν  να  εκπονηθεί  σε σύντομο  χρονικό  διάστημα.

(2)  Να  γίνουν  απαραίτητες  υποστηρικτικές  εργασίες   δημιουργίας  υποβάθρου  (τοπογραφική αποτύπωση,  γεωλογικές – γεωτεχνικές  μελέτες  κλπ).

(3)  Να  ελεγχθούν   οι  υπόλοιποι  υπάρχοντες  φορείς  που  δεν  φαίνεται να  έχουν  υποστεί  βλάβες  με  λήψη  δοκιμίων,  δοκιμαστικές  φορτίσεις  κλπ.

Όμως  οι  φορείς,  κυρίως  της  πόλης,  (Δημοτική  αρχή,  ΤΕΕ) εκδήλωσαν  αξιοκατάκριτη  φοβική  συμπεριφορά:

Ο  Δήμος φρόντισε  να   απεκδυθεί  κάθε  αρμοδιότητα  για  τη  συντήρηση  επειδή  η  γέφυρα  δεν  ανήκει, όπως  διαπίστωσε,  στα  διοικητικά  όρια  του  δήμου.  Αυτό  ισχύει   τυπικά,  όμως  ήταν αυτός που  την κατασκεύασε ως  βοηθητικό  έργο  της  κατασκευής  του  βιολογικού  καθαρισμού της πόλης. 

Το  τοπικό ΤΕΕ  έβγαλε  έξω  την  ουρά  του  με  δήλωση  του  Προέδρου  του  ότι  στο  δυναμικό  του τοπικού  τμήματος  δεν  υπάρχουν  μηχανικοί  που  να  ξέρουν  από  γέφυρες.  Μάλλον  δεν  κατάλαβε  καλά  τον  ρόλο  του.  Δεν  έπρεπε  να  χάσει  την  ευκαιρία  να διευθύνει  και   να παρακολουθεί  την  όλη διαδικασία αναζητώντας  μηχανικό με τα κατάλληλα προσόντα απ’ όλο το δυναμικό των μελετητών της χώρας αλλά και των πανεπιστημιακών.  Ακόμη  θα έπρεπε να ζητήσει υπεύθυνη ενημέρωση για το δημοσιογραφικά φημολογούμενο γεγονός της μη ανεύρεσης της μελέτης του έργου (!).

Αλλά  οι  ευθύνες  του ΤΕΕ  (των τοπικών τμημάτων της περιφέρειας) είναι ακόμη μεγαλύτερες: 

Δεδομένου ότι  το  έργο  ευρίσκεται εντός του αιγιαλού τυπικά ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως επειδή η συζήτηση αρχικά επικεντρώθηκε στην αναζήτηση του αρμόδιου για τη συντήρηση, αυτό που πρέπει να ισχύει είναι μεταξύ αυτού που το κατασκεύασε και του «πλέον επιμελούς».

 

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Στο  εξής  θα  πρέπει  να  ενταχθεί,  ως  αναπόσπαστο  στοιχείο  των  προδιαγραφών  εκπόνησης  της  στατικής  μελέτης  των  οδογεφυρών,  λεπτομερές  πρόγραμμα   συντήρησης  και  παρακολούθησης  της  συμπεριφοράς  τους, όπως:

-Εγκατάσταση  “μαρτύρων”  (reperes)  με  εξασφαλισμένη  εξάρτηση  για  τη  παρακολούθηση  των  μετακινήσεων,  οριζόντιων  και  κατακορύφων,   των  στοιχείων  της  γέφυρας  (κεφαλών  βάθρων, οδοστρώματος  κλπ).

-Κατασκευή  φωλεών  τοποθέτησης  ανυψωτικών  συσκευών  (πχ «γρύλλων»)  ώστε  εύκολα  να  ανυψώνονται  οι  φορείς  για  πάσης φύσεως ελέγχους  όπως  της  έδρασης  των  φορέων  κυκλοφορίας  και  των εφεδράνων  εφ’ όσον  φυσικά  έχει  επιλεγεί  ένα  τέτοιο  σύστημα,  της συμπεριφοράς της ενδεχόμενης προέντασης, των παντός είδους φαινομένων διάβρωσης  κλπ.

Επίσης  στα  πλαίσια  της πραγματογνωμοσύνης θα πρέπει να διερευνηθεί αν η ρηγμάτωση έφθασε μέχρι τον απροστάτευτο (με ειδικό περίβλημα) οπλισμό προέντασης με συνέπεια τη διάβρωσή του και επομένως την ακύρωση της  προέντασης. Επίσης αν υπήρξε το φαινόμενο χαλάρωσης της προέντασης  από άλλες αιτίες.  Έργο πραγματικά δυσχερές και ίσως αδύνατο μετά από τη καταστροφή. 

Για  να  αποφευχθούν  φαινόμενα  «μη  εύρεσης  ή  απώλειας  ή  καταστροφής»  των  παλαιών  μελετών  θα  πρέπει  οι  φορείς  Τοπικής  Διοίκησης: 

(1) Να  ξεκινήσουν, με  κατάλληλο  προσωπικό,  διαδικασία ηλεκτρονικής  αποθήκευσης  όλων των  παλαιών  μελετών  που  υπάρχουν,  φυσικά  με  ιεράρχηση  (χρονική   και  σπουδαιότητας).  Χρήσιμο  θα  είναι  η ίδια  διαδικασία  να  εφαρμοσθεί  και  σε  όσα  συμβατικά  στοιχεία  κριθεί  απαραίτητο  (πχ  ΠΠΑΕ,  άλλες  παραλαβές  κλπ),  των  έργων  που  έχουν  κατασκευασθεί.

(2)  Μετά  το  τέλος  της  θητείας,  ανεξάρτητα  από  το  αν  προκύπτει  πολιτική  αλλαγή  της  Διοίκησης να υπογράφεται  πρωτόκολλο  παράδοσης  και  παραλαβής  των  μελετών  (και  όσων  συμβατικών  στοιχείων  κριθεί απαραίτητο)  μεταξύ  της  Διοίκησης  που  αποχωρεί  και  αυτής  που  παραλαμβάνει.  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η  γέφυρα  ευρίσκεται  διαρκώς  σε  έντονο  διαβρωτικό περιβάλλον.  Αυτό  επηρεάζει  τη  συμπεριφορά σε διάρκεια ζωής  του  οπλισμού  σε  στοιχεία οπλισμένου  σκυροδέματος. Παρατηρούνται φαινόμενα αποφλοίωσης της  επικάλυψης και διάβρωσης του οπλισμού στα βάθρα της γέφυρας,  και  στις  κάτω παρειές  των υπολοίπων φορέων.  Η  αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος  είναι  εξαιρετικά δαπανηρή  (οπλισμός  γαλβανισμένος ή συνδεδεμένος με ανόδια που πρέπει να ελέγχονται για αντικατάσταση).

Θα πρέπει   να  εξετασθεί από τον μελετητή το ενδεχόμενο κατασκευής γέφυρας συνεχών θολωτών ανοιγμάτων από  ΑΟΠΛΟ σκυρόδεμα. Στην επιλογή αυτή  συμβουλευτικά μπορεί να συμβάλει η  κατασκευή της συνέχειας  του  έργου  προς τα ανατολικά - περιοχή «Ντιπ» -  που  είναι  ένα  έργο  με  θαυμάσια συμπεριφορά και  χρονική  διάρκεια  ύπαρξης  πολύ  μεγαλύτερη από αυτήν του  καταστραφέντος  έργου.

Μορφολογικά μία τέτοια επιλογή, με  την  κατάλληλη  αρχιτεκτονική επεξεργασία  θα  εντάξει  αρμονικά το έργο  στο περιβάλλον.

 

Καβάλα 30-11-2019

ΓΙΑ ΤΗ Λ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ, 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 

ΚΩΣΤΑΣ  ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ,