Τα  Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας και οι Ιατρικές Γνωματεύσεις έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις ενώπιων όλων των Αρχών και Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από Ιδιώτες Ιατρούς ή Νοσοκομειακούς.

 

Καλούμε όλες τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ιατρικών υπογραφών να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι Ασθενείς.

 

Γι΄αυτό το λόγο υπενθυμίζουμε σε όλους το Νόμο περί ισοτιμίας υπογραφών των Ιδιωτών Ιατρών και Ιατρών Δημόσιων Δομών. (Νόμος 3418/ΦΕΚ 287/τ Α/28-11-2005   αρθ. 5)

 

 

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                      ΑΛΕΞΙΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ