Η καθυστέρηση της καταβολής στις επιχειρήσεις των οφειλομένων ποσών της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού είναι μεγάλο πλήγμα για τους επιχειρηματίες, δεδομένου ότι πρόκειται για ποσά που έχουν προϋπολογιστεί στα επιχειρηματικά τους σχέδια και για τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί.

 

Για το λόγο αυτό και επειδή επιπλέον υφίσταται κίνδυνος παραγραφής των ποσών που αφορούν το έτος 2010, κατατέθηκε κατεπείγουσα τροπολογία – προσθήκη, την οποία συνυπέγραψε ο Βουλευτής Ν.Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, για τον συμψηφισμό των ποσών της επιδότησης με υφιστάμενες βεβαιωμένες οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο.

 

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας.

 

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»

 

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από την έναρξη της ισχύος του άρθρου 32 του Ν 1836/1989 περί της ενίσχυσης οικονομικά ευαίσθητων περιοχών της χώρας μας υπό την μορφή επιδότησης του μισθολογικού κόστους, οι επιχειρηματίες των περιοχών αυτών είχαν ένα επιπλέον κίνητρο να διατηρούν τις δραστηριότητές τους εκεί, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική επιβίωση, αν όχι ανάπτυξη, των περιοχών αυτών και την διασφάλιση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας.

 

Η προδιαγραφόμενη κατάργηση της ενίσχυσης αυτής χωρίς τον προγραμματισμό αντικατάστασής της από άλλη με αιτιολογικό την μη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη ένα μεγάλο πλήγμα για τους επιχειρηματίες των προαναφερθέντων ευαίσθητων περιοχών, όμως η μη καταβολή των ήδη από το 2010 οφειλόμενων ποσών της ενίσχυσης αυτής, όπως θα έπρεπε να καταβληθούν από τον ΟΑΕΔ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελεί ευθεία επίθεση στην λειτουργία τους, δεδομένου ότι πρόκειται για ποσά που έχουν προϋπολογιστεί στα επιχειρηματικά τους σχέδια και για τα οποία έχουν φορολογηθεί.

Για αξιώσεις που γεννήθηκαν εντός του έτους 2010 υφίσταται κίνδυνος παραγραφής με την λήξη του τρέχοντος έτους, χωρίς να φέρουν ευθύνη οι επιχειρηματίες. Επειδή, όμως, η απαραίτητη ρευστότητα για την καταβολή των οφειλών αυτών του κράτους προς τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει, κατατίθεται η παρούσα τροπολογία ώστε τα ποσά αυτά να συμψηφιστούν με τυχόν υπάρχουσες οφειλές των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και έτσι να ανακουφισθούν οι επιχειρηματίες που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή και να διασωθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας.

 

2. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

1. Αξιώσεις από μη καταβεβλημένες έως 31.12.2015 οικονομικές ενισχύσεις  κατ' εφαρμογή του  άρθρου  21  του  ν. 1767/1988 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 32 του Ν 1836/1989 σε συνδυασμό με την πρώτη παράγραφο της υπ' αριθμ. 29622/528/1999 (ΦΕΚ 1720 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του μόνου άρθρου της υπ'αρίθ  44727/841/2009(ΦΕΚ 1988 Β) απόφασης των ίδιων Υπουργών, και οι οποίες γεννήθηκαν εντός του Οικονομικού Έτους 2010 δύναται να συμψηφισθούν με υφιστάμενες βεβαιωμένες οφειλές των δικαιούχων τους προς το Δημόσιο.

2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του Δικαιούχου που υποβάλλεται στη ΔΟΥ η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους μέχρις 15.2.2015.

3. Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται.

4. Αξιώσεις των δικαιούχων κατά του Δημοσίου εξαιτίας των ως άνω οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων δεν παραγράφονται μέχρις 15.2.2015 κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης ενώ η δήλωση της δεύτερης παραγράφου αναστέλλει την παραγραφή.