Το Επιµελητήριο Καβάλας, µέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe Network”, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούµενα σεµινάρια στο πλαίσιο του προγράµµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ 1-25 2015) που απευθύνονται σε εργαζοµένους στις επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτοµα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεµιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 32 ωρών θα έχουν τα παρακάτω αντικείµενα κατάρτισης:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Αγγλική εµπορική ορολογία

2. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων

3. Εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα – αύξηση παραγωγικότητας

4. Τούρκικα

5. Βουλγάρικα

6. Σέρβικα

7. Τουρισµός παροχή υπηρεσιών

8. Τεχνικές πωλήσεων – εξυπηρέτηση πελατών

Στα σεµινάρια θα µπορούν να λάβουν µέρος, εργαζόµενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Σηµειώνεται ότι στους συµµετέχοντες θα καταβληθεί αποζηµίωση ποσού 5,00€ ανά ώρα ήτοι σε ολοκληρωµένα προγράµµατα το ποσό των διακοσίων (160,00€) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα συµπληρώνοντας τα έντυπα που έχουν αναρτηθεί στο site του Επιµελητηρίου www.kcci.gr

1.Αίτηση συµµετοχής

2.Υπεύθυνη ∆ήλωση Επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)

Κάθε εργαζόµενος µπορεί να παρακολουθήσει ένα (1) σεµινάριο

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή δικαιολογητικών οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να απευθύνονται στο Επιµελητήριο Καβάλας, υπεύθυνη κα Σουλτάνα Μαυροµµάτη τηλ:2510222212

εσωτ. 4 και κα. Αφροδίτη Μάρκου τηλ. 2510 231 500.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υποβολή αιτήσεων µέχρι ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ