Χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ σε Καβαλιώτη για κακοποίηση, βασανισμό και βάναυση μεταχείριση ζώου επέβαλε το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Καβάλας.

 

Σύμφωνα με την απόφαση το αρμόδιο τμήμα απορρίπτει τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί από τον συγκεκριμένο πολίτη ο οποίος αρνείται τα πραγματικά περιστατικά που του αποδίδονται στη βεβαίωση παράβασης του αστυνομικού τμήματος Καβάλας. 

 

Όπως αναφέρει η απόφαση επιβάλλεται για παράβαση των διατάξεων περί κακοποίησης, βασανισμού κακής ή βάναυσης μεταχείρισης ζώου κι οποιασδήποτε πράξης βίας επ ́ αυτού (παράβαση του άρθρου 16 , παρ. α του Ν.4039/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4235/2014) χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ .

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 6 του Ν.4039/2012, το παραπάνω πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας.

 

Ο παραβάτης έχει την δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της παρούσας στα διοικητικά δικαστήρια βάσει του Ν.2717/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, εντός εξήντα (60) ημερών από την κατά νόμο επίδοση της παρούσας .