Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Καβάλας κατά τη διετία 2020-22 θα συμμετάσχει στην υλοποίηση και τρίτου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ202, με τίτλο “SUSTAINABLE EFFICIENT AND SOCIALLY INCLUSIVE QUALITY APPRENTICE TRAINING” και κωδικό εγκεκριμένου σχεδίου 2020-1-ES01-KA202-082466 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «Πρόκειται για μια Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του Ι.Ε.Κ. Καβάλας με πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς από άλλες χώρες της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα με ‘Ένωση εκπαιδευτικών τεχνικό-επαγγελματικών ειδικοτήτων από την Ισπανία οι οποίοι είναι και οι συντονιστές της σύμπραξης, καθώς επίσης και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς από την Λετονία, την Ιταλία, και την Τουρκία.

 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού οδηγού καλών πρακτικών για την εκπαίδευση μαθητευομένων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τυπική όσο και την άτυπη μάθηση. Η ιδέα είναι να ωφεληθούν τόσο οι εργοδότες όσο και οι εκπαιδευόμενοι, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ διδασκαλίας, κατάρτισης και εργασίας. 

 

Θέλουμε να θεσπίσουμε κανόνες υψηλής ποιότητας για να αποφύγουμε την κατάρτιση μαθητευόμενων επικεντρωμένη σε θέσεις εργασίας χαμηλών δεξιοτήτων ή σε μια κακή διαδικασία μάθησης που μπορεί να βλάπτει τη φήμη τους. 

 

Επιπλέον, στοχεύουμε στην υπεροχή, καθώς οι ποιοτικές διαδικασίες κατάρτισης μπορούν επίσης να συμβάλουν στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνικής ένταξης, με την ένταξη ατόμων από διαφορετικές κοινωνικές και προσωπικές καταγωγές στην αγορά εργασίας.

 

Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου καλών πρακτικών καθώς η εκπαίδευση των μαθητευομένων αφορά τη συμμετοχή όλων των εταίρων αλλά και οποιωνδήποτε άλλων ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ Καβάλας https://iek-kavalas.gr/ .

 

Κατά τη διάρκεια του έργου θα παραχθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προβλέπονται μετακινήσεις εκπαιδευτικών, προς και από τις χώρες εταίρους με στόχο τη συνεργασία, την επιμόρφωση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την πολιτιστική ανταλλαγή και τη διεύρυνση της κουλτούρας των συμμετεχόντων αλλά και των κοινωνιών από όπου προέρχονται, στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρωπαϊκής κοινότητας.

 

Η συνεργασία και οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει από τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και τα μέτρα προστασίας εξαιτίας της πανδημίας από τον COVID-19, διεξάγονται μόνο διαδικτυακά».