Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
  2. Την υπ’ αρ. 60/2020 απόφαση Δ.Σ. της «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης–Προσχολικής Αγωγής Καβάλας» με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας και ωρομίσθιων για τη Λειτουργία Προγράμματος Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τους θερινούς μήνες.

                                   

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι   ό τ ι 
 

Θα προβεί στην πρόσληψη:

  1. Προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης πέντε άτομα (5)
  2. Ωρομίσθιων ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές) δύο άτομα (2)

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 στις 15:00.

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας», Περγάμου και Ζαλόγγου, περιοχή Βύρωνα.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών 
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Βεβαίωση ανεργίας
  5. Προϋπηρεσία

 

  1. Άλλα τυπικά προσόντα όπως μεταπτυχιακό, ξένες γλώσσες, γνώση Ηλ.Υπολογιστή κλπ

Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης– Προσχολικής Αγωγής Καβάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΦΙΛΗΜΩΝ ΞΟΥΛΟΓΗΣ