Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το Τμήμα Αλιείας Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς- δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων, στα ακόλουθα μέτρα:

 

Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»(3η Πρόσκληση)

Υ.Α.αρ.395/06.03.15(ΦΕΚ 383/19.03.15-ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ψ1ΚΒ465ΦΘΗ-ΙΜΠ)

Αφορά διάλυση αλιευτικών σκαφών με το εργαλείο δίχτυ τράτας βυθού- μηχανότρατα (ΟΤΒ)

Οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι:

α) μέχρι 20.04.2015 για αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος (για σκάφη που είχαν καταθέσει αιτήσεις στις προηγούμενες προσκλήσεις και δεν ενταχθήκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων),

β) από 21.04.2015 μέχρι 20.05.2015 για νέες αιτήσεις.

 

Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» (3η Πρόσκληση)

Υ.Α.αρ.396/06.03.15(ΦΕΚ 384/19.03.15-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΩΞ3Σ465ΦΘΗ-54Χ)

Αφορά κατασκευή νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

Είναι σημαντικό ότι είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν την βελτίωση- προστασία και διαχείριση φυσικών ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών και άλλων υδάτινων σχηματισμών), κατασκευή τάφρων διαχείμασης, αναχωμάτων, έργων διαμόρφωσης πυθμένα, ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων κλπ.

Οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι μέχρι 29.05.2015

 

Μέτρο 2.3 «Μεταποίηση & Εμπορία» (3η Πρόσκληση)

Υ.Α.αρ.397/06.03.2015(ΦΕΚ 385/Β/19.03.15-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΨΛ6Π465ΦΘΗ-1ΞΝ)

Αφορά επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφράς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση & εμπορία από αλιευτικά σκάφη. Παράλληλα αφορά σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι μέχρι 29.05.2015

 

Οι παραπάνω Υ.Α είναι διαθέσιμες στην www.et.gr (με αριθμό ΦΕΚ), στην www.diavgeia.gov.gr (μέσω ΑΔΑ) και στην www.alieia.gr .

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.

 

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 2510291265

FAX: 2510834369