Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. δεν επιθυμεί και ούτε θα επιδιώκει πολιτικές αντιπαραθέσεις. Λειτουργεί στα πλαίσια, όπως αυτά καθορίζονται από το καταστατικό του και την κείμενη νομοθεσία

Για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές  τακτικών και άλλων γραμμών εφαρμογή έχουν οι διατάξει του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 154 Τ.Α΄/2001) όπως αυτές ισχύουν.

Από  την επισκόπηση των διατάξεων αυτών προκύπτει με ενάργεια:

α. Δεν αποφασίζει ο Ο.Λ.Κ.  για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές

β. Δεν συμμετέχει σε κανένα όργανο λήψης των σχετικών αποφάσεων

γ. Δεν ζητείται η γνωμοδότησή του

δ. Δεν ζητείται η άποψή του.

Ως εκ τούτου ο Ο.Λ.Κ.  είναι αναρμόδιος

Τέλος έχουμε όλη την καλή διάθεση να ενημερώσουμε την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον για θέματα που είτε δεν γνωρίζει ή γνωρίζει ανεπαρκώς, προκείμενου να αποφευχθούν άστοχες δηλώσεις.

 

Εκ της  Ο.Λ.Κ.    Α.Ε.