Σεμινάριο με θεματική ενότητα «Οροφοκόμος» θα πραγματοποιηθεί στα Λιμενάρια από το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης KAINΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – Κ.Ε.Κ. “I.DE.A”- Ε.Π.Ε.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και όσοι καταρτιστούν θα πληρωθούν για τις ώρες εκπαίδευσης. Προβλέπεται και απασχόληση μέρους των καταρτισθέντων σε τοπικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 550 ωρών εκ των οποίων οι 100 ώρες αφορούν προκατάρτιση, οι 170 ώρες θεωρητική κατάρτιση, και οι 280 ώρες πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης προβλέπεται πρόσληψη του 15% των καταρτισθέντων, από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης). Οι άνεργοι των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ μικτά ανά ώρα προκατάρτισης-κατάρτισης.

 

Προκατάρτιση

---Προσωπική ανάπτυξη

---Επαγγελματική Ορολογία

---Βασική ξενόγλωσση επαγγελματική Ορολογία

---Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

---Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, νομοθεσία για ζητήματα στέγης, ενημέρωση για προνοιακούς φορείς)

 

Κατάρτιση

---Βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

---Τμήμα οροφοκομίας – Προσωπικό

---Δωμάτια

---Πλυντήρια και Λινά ξενοδοχείων

---Καθαριότητα τουριστικών μονάδων

---Διαχείριση στο τμήμα ορόφων

---Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

---Οροφοκομία και νέες τεχνολογίες

---Σύγχρονες μορφές οργάνωσης παραγωγής και εργασίας στον κλάδο του τουρισμού

---Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

---Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας

---Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο νομό Καβάλας και συγκεκριμένα στη νήσο Θάσο, απευθύνεται σε είκοσι (20) ανέργους οι οποίοι ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) και συγκεκριμένα σε άτομα με πολιτισμικές ή/και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια ανέργους, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και ιδίως γυναίκες, μετανάστες, παλιννοστούντες και άλλα μειονεκτούντα άτομα, πλην ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση και φυλακισμένων. Οι άνεργοι ευπαθών κοινωνικά ομάδων θα είναι απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (εκτός αν λόγω εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή) ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

---Υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ

---Ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα

---Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

---Μία Πρόσφατη Φωτογραφία

---Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

---Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας από ΟΑΕΔ

---Επικυρωμένο αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

---Έντυπο Απόδοσης ΑΦΜ, Αρ. Μητρ. ΙΚΑ και ΑΜΚΑ

---Επικυρωμένο Αντίγραφο Απόφασης Ελληνικής Ιθαγένειας ή Σφραγίδας Παλιννόστησης, Άδειας Διαμονής για τους μετανάστες, Δελτίο Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού για τους πρόσφυγες ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα

 

Πληροφορίες:

«KAINΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - IDEA», Θεσσαλονίκη, Διεύθυνση: Χρ. Πίψου 9 & Μαντζάρου, Τηλ: 2310 546816, κα Ακριτίδου Σοφία. Θάσος: Σαλταρής Παναγιώτης 6947421842