Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών  Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με  την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 08 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

  1. 10οΔημοτικό Σχολείο Καβάλας(Κων/νου Παλαιολόγου 1) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας.
  2. 2οΔημοτικό Σχολείο Ελευθερούποληςγια τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου.
  3. 4οΔημοτικό Σχολείο Χρυσούποληςγια τους κατοίκους του Δήμου Νέστου.
  4. 1οΔημοτικό Σχολείο Θάσουγια τους κατοίκους του Δήμου Θάσου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των αιτήσεών τους, στο γραφείο 521 του 5ουορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291520 (υπόψη κ. Συλαίου Στέργιου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 μέχρι και τη Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1. Υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας

2. Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας