Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Θάσου με ανακοίνωση του ενημερώνει πως η Θάσος θα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την Παρασκευή (14/06), έχοντας δείκτη επικινδυνότητας 3.

 

Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

“Σας ενημερώνουμε ότι για αύριο Παρασκευή 14 / 06 / 2024, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, (επισυνάπτεται), για το νησί της Θάσου προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας ‘‘3’’.

 

Κατηγορία Κινδύνου ‘‘3’’ (Υψηλή). Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

 

Σύμφωνα με την 9/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, Υπουργική Απόφαση 21545 οικ. Φ.700.9/2024 - ΦΕΚ 2387/Β/22-4-2024, (https://www.e-nomothesia.gr/kat-pyrkagies- emprismoi-purosbestiko-soma/purosbestikes-diataxeis/ya-21 45-oik-ph700-9-2024.html) Άρθρο 1 ‘‘Πεδίο εφαρμογής’’

 

1. ‘‘Αντικείμενο εφαρμογής’’:

 

Με την επιφύλαξη των οριζόμενων του άρθρου 24 της παρούσας στα άρθρα 2 έως και 20 εξειδικεύονται απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες, υπό όρους και προϋποθέσεις ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες, με την λήψη αντίστοιχων κατά περίπτωση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εκτάσεις, περιοχές και χώρους του πεδίου εφαρμογής της παρούσας.

 

Ως ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το άναμμα, η διατήρηση και χρήση πυρός, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα, η χρήση ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών κλπ, στις οποίες η φλόγα, οι καύτρες ή οι σπινθήρες δεν περιορίζονται πλήρως ή δεν περικλείονται από κτίριο ή κατασκευή με κατάλληλη διάταξη πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών – σπινθήρων στους καπναγωγούς, καθώς και η τοποθέτηση, φύλαξη, απόρριψη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, απορριμμάτων, ογκωδών αντικειμένων λοιπών καυστών υλικών κλπ.

 

2. ‘‘Πεδίο εφαρμογής’’:

 

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή:

 

  • α. Σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/1979 (Α΄ 289) και του άρθρου 5 του π.δ. 32/2016 (Α΄ 46)

 

  • β. Σε εκτάσεις περιαστικού πρασίνου, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/1979.

 

  • γ. Σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως Εθνικά Πάρκα, εθνικοί δρυμοί, περιοχές natura, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κλπ).

 

  • δ. Σε αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 (Α΄ 244).

 

  • ε. Σε υπαίθριους χώρους που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των ανωτέρω εκτάσεων και περιοχών.

 

2. Με την παρούσα καθορίζονται επιπροσθέτως μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και σε οικοπεδικους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 2.1. του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 2: Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 3: Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 4: Καύση βοσκοτόπων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 5: Καύση φυτικής βλάστησης σε σωρούς, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 6: Καύση ειδών πυροτεχνίας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 7: Χρήση αερομεταφερόμενων Ιπτάμενων φαναριών ή αερόστατων, «SkyLanterns», ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 8: Χρήση συσκευών στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. παρ. 1.2.α ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, Χρήση συσκευών υγρών και αερίων καυσίμων, σε χώρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.1 του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. 

 

παρ. 1.3. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, σε οικοπεδικους και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της παρούσας, η χρήση συσκευών έψησης, διακόσμησης και ψυχαγωγίας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και

λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

 

Άρθρο 9: Χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για λόγους κατασκήνωσης ή/και ψυχαγωγίας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 10: Θρησκευτικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και παραγωγές, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 11: Κάπνισμα μελισσών, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, υπό όρους και προϋποθέσεις και λήψη προληπτικών μέτρων.

 

Άρθρο 12: Θερμές εργασίες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 13: Πεδία Βολής - Ανοικτά Σκοπευτήρια, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, υπό όρους και προϋποθέσεις και λήψη προληπτικών μέτρων.

 

Άρθρο 14: Καύση απορριμμάτων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 15: Ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων αντικειμένων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 16: Χώροι Υγειονομικής Ταφής, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 17: Εναπόθεση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

 

Άρθρο 18: Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιϊα και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ, υπό όρους και προϋποθέσεις και λήψη μέτρων.

 

Άρθρο 19: Λοιπές γενικές απαγορεύσεις, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος, σπίρτων, κάρβουνων, σταχτών ή άλλων συναφών αναφλέξιμων υλικών, η θήρα με όπλα που έχουν βύσμα από ύλη από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά, η ρίψη απορριμμάτων και λοιπών καστών υλικών, όπως γυαλί, μπουκάλια, χαρτί, πλαστικά, οργανικές ύλες κ.λπ.

 

Άρθρο 20: Άλλες ενέργειες, δραστηριότητες, εργασίες στην ύπαιθρο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δραστηριότητα ή εργασία στην ύπαιθρο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία δεν έχει απαριθμηθεί και εξειδικευτεί στα άρθρα 2 έως και 13 της παρούσας, ενώ δύναται να επιτραπεί μόνο εφόσον ακολουθηθεί από τον ενδιαφερόμενο η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 της παρούσας.

 

Άρθρο 21: Εργασίες σε δασικό περιβάλλον - Γεωργικά, δασικά και λοιπά μηχανήματα, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ (ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

 

Άρθρο 22: Έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης - Όργανα ελέγχου. Ο έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από την παρούσα μέτρων και μέσων πρόληψης, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, στα οποία υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων οι ιδιοκτήτες ή οι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι ή οι κατά νόμο εκπρόσωποι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

 

Άρθρο 23: Κυρώσεις

1. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αριθ. 19/2024 πυροσβεστικής διάταξης (Κ.Υ.Α. 22888 οικ. Φ.700.19/2024 - ΦΕΚ 2550/Β/30-4- 2024), όπως κάθε φορά ισχύει. (https://www.e-nomothesia.gr/kat-pyrkagies-emprismoi-

purosbestiko-soma/purosbestikes-diataxeis/kya-22888-oik-p 700-19-2024.html)

 

2. Στην παρούσα δεν περιλαμβάνονται λοιπές ποινές ή κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως των άρθρων 264 και 265 του Ποινικού Κώδικα ή του άρθρου 26 του ν.2801/2000 (Α΄ 41).

 

3. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κλπ. Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

Παρακαλείστε όπως αποτρέψετε τα μέλη σας ή τους πελάτες σας να πραγματοποιήσουν περιήγηση στον ορεινό όγκο του νησιού.

 

Αποφύγετε τη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών (safari ή beach safari) σε όλο τον ορεινό όγκο του νησιού.

 

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στο νησί της Θάσου, να ενημερώνονται για τον δείκτη επικινδυνότητας όταν πρόκειται να έρθουν στο νησί, γιατί με δείκτη επικινδυνότητας 3 και άνω, για το κάπνισμα μελισσών πρέπει να πληρούνται σωρευτικά όροι, προϋποθέσεις, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

 

Πρέπει να επισημάνουμε την μεγάλη επικινδυνότητα του φαινομένου των αερομεταφερόμενων ιπτάμενων φαναριών ή αεροστάτων (sky lanterns) που έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και στο νησί μας, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση. 

 

Από την στιγμή που θα φύγουν από τα χέρια μας δεν ξέρει κανείς που θα καταλήξουν, έχει παρατηρηθεί πολλές φορές να επιστρέφουν στο έδαφος αναμμένα ή να μπλέκονται σε κλαδιά δέντρων και να καίγονται. 

 

Αποκλειστικά ηθική ευθύνη φέρουν οι επαγγελματίες του νησιού (εστιάτορες, ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καφέ και μπαρ κ.α.) γιατί τις περισσότερες φορές αντί να αποτρέψουν τους τουρίστες να τα ελευθερώσουν, τους παροτρύνουν για δημιουργία ατμόσφαιρας με απώτερο σκοπό το κέρδος.

 

Παρακαλούνται όλοι οι Δημότες της Θάσου να βοηθήσουν το έργο μας επαγρυπνώντας καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όχι μόνο αναγγέλλοντας άμεσα, ψύχραιμα και με όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να συγκεντρώσουν, κάθε εστία πυρκαγιάς που θα αντιληφθούν, αλλά και αποτρέποντας συμπολίτες τους ή τουρίστες από επικίνδυνες ενέργειες ή δραστηριότητες σε δάσος ή δασική έκταση. 

 

Τα μάτια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής

Προστασίας του Δήμου Θάσου και του Δασαρχείου Θάσου δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να καλύψουν κάθε γωνιά του νησιού.

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, τους υπαλλήλους σας αλλά και τους πελάτες σας. Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.”