Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης, θα πρέπει στα πλαίσια του ν. 4056/2012  «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» να  αρχίσουν άμεσα την διαδικασία αδειοδότησης τους, εφόσον την 12-03-2015 λήγει η τριετής προθεσμία που έδινε ο νόμος για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων  κατά την έναρξη ισχύος του (12-03-2012) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

     Ο ν. 4056/2012 έχει επιφέρει απλουστεύσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των υπό  αδειοδότηση εγκαταστάσεων με την απαλλαγή από αυτήν των μικρής δυναμικότητας εγκαταστάσεων,  και  με την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του μεγαλύτερου ποσοστού των λοιπών εγκαταστάσεων του Νομού μας.

     Εξάλλου η αδειοδότηση των πρόχειρων καταλυμάτων δεν απαιτεί οικοδομική άδεια, ενώ ο νόμος 4178/2013  με την παράτασή του δίνει την δυνατότητα νομιμοποίησης των υφιστάμενων μόνιμων σταυλικών εγκαταστάσεων με τη πληρωμή παραβόλου 300 Ευρώ.

    Επίσης είναι δυνατή η παραχώρηση κατά χρήση δασικής ή κοινόχρηστης έκτασης για να εξασφαλισθεί η νόμιμη κατοχή του γηπέδου της εγκατάστασης, προϋπόθεση απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης.

     Η μη κατοχή άδειας εγκατάστασης αποτελεί παράβαση και επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

     Η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται στην  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2513503457 της Υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΦΤΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΟΥ

ΤΗΛ.  2513503457

ΦΑΞ:  2513503472