Καμία υποχρέωση από τον νόμο δεν έχουν οι πλοιοκτήτριες εταιρίες να εκτελούν βάρδιες επιφυλακής για τις διακομιδές ασθενών από το Κέντρο Υγείας της Θάσου στο Νοσοκομείο Καβάλας.

 

Αυτό απαντά ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στους βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολίδη στην ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή για τα δρομολόγια και τα πλοία επιφυλακής.

 

Συγκεκριμένα αναφέρει:

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 554/27-10-2022 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Γ. Δελή και κ. Λ. Στολτίδη».

 

 

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης και όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας - Πρίνου Θάσου, γνωρίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ν. 4948/2022 (Α ́125), οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους.

 

Σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης του άρθρου 4 του ν. 4948/2022 για το διάστημα 01/11/2022 έως 31/11/2023, οι ενδιαφερόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη γραμμή Κεραμωτή-Λιμένας Θάσου δεν εκδήλωσαν επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκτέλεσης δρομολογίων στην όμορη και παρακείμενη γραμμή της Καβάλας-Πρίνου.

 

Στο πλαίσιο των προβλέψεων της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4948/2022 και κατόπιν της από 20/10/2022 γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών πρακτόρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., αποφασίσθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος η εκτέλεση προγράμματος δρομολογίων στη γραμμή Καβάλα- Πρίνος με την επιβολή δημόσιας υπηρεσίας από όλους τους πλοιοκτήτες που έχουν υποβάλει δήλωση δρομολόγησης στη γραμμή Κεραμωτή – Λιμένας Θάσου.

 

Στην απόφαση αυτή ελήφθησαν υπόψη τόσο οι παρατηρήσεις της Λιμενικής Αρχής Καβάλας για την ανάγκη εξυπηρέτησης της δρομολογιακής σύνδεσης Καβάλα– Πρίνος όσο και οι επιστολές των τοπικών φορέων (Δημάρχων Καβάλας – Θάσου, Επιμελητηρίου Καβάλας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου) καθώς και η ανελλιπής κάλυψη της εν λόγω γραμμής κατά τα τελευταία έτη.

 

Το πρόγραμμα δρομολογίων της γραμμής, κατόπιν της γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:

 

• για το χρονικό διάστημα από 01/11/2022 έως και την 31/03/2023: τρία (03) δρομολόγια την ημέρα Δευτέρα έως Πέμπτη και δυο (02) δρομολόγια την ημέρα από Παρασκευή έως Κυριακή.

 

• για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 04/06/2023 και από 18/09/2023 έως 31/10/2023: τρία (03) δρομολόγια ημερησίως.

 

• για το διάστημα από 05/06/2023 έως και την 17/09/2023: πέντε (05) δρομολόγια ημερησίως.

 

Σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων, κατά την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο (01/11/2022 – 31/10/2023), με την υπ’ αριθμ. 2252.2-: 4/74492/22/19-10-2022 απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-: ΕΛ.ΑΚΤ./ ΔΘΣ Β ́ (ΑΔΑ: ΩΥΤΕ4653ΠΩ-Ν0Γ) καθορίστηκαν οι συνδέσεις λιμένων για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις απελευθέρωσης, μεταξύ των οποίων και οι συνδέσεις της Καβάλας με τους λιμένες της νήσου Θάσου.

 

Συνεπώς, για τις εν λόγω συνδέσεις δεν υφίσταται ανώτατη επιτρεπόμενη τιμολόγηση και οι τιμές των ναύλων επιβατών και οχημάτων διαμορφώνονται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι πέραν των υποχρεωτικών εκπτώσεων που ορίζουν οι Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β ́718) παρέχεται το δικαίωμα στις πλοιοκτήτριες εταιρείες να χορηγούν πάσης φύσεως εμπορικές εκπτώσεις επί των ναύλων επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων σε όλες τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις της χώρας. Το ποσοστό δε της έκπτωσης καθορίζεται ελεύθερα από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες στα πλαίσια του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού.

 

Πλοία επιφυλακής 

 

Για το θέμα ύπαρξης πλοίων επιφυλακής στις τοπικές γραμμές Καβάλας- Θάσου, σημειώνεται ότι από καμία διάταξη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου των ελληνικών θαλασσίων ενδομεταφορών δεν απορρέει υποχρέωση εκτέλεσης βαρδιών πλοίων επιφυλακής από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση βαρδιών από πλοία επιφυλακής επαφίεται στην πρωτοβουλία των δραστηριοποιούμενων ναυτιλιακών εταιρειών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πολιτικής τους.

 

Τέλος, σχετικά με την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την προστασία των ναυτεργατικών δικαιωμάτων, οι οικείες Λιμενικές Αρχές προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και κανονισμών επί θεμάτων στελέχωσης και οργάνωσης χρόνου εργασίας ναυτικών επί δραστηριοποιούμενων πλοίων Ελληνικής σημαίας, καθώς και σε καταγραφή και έλεγχο κάθε σχετικής καταγγελίας.

 

Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για το προσωπικό των πλοίων ελέγχεται από τις Λιμενικές Αρχές βάσει οδηγιών που έχουν παρασχεθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, ανεξαρτήτως των ενεργειών των Λιμενικών Αρχών κατ’ εκτέλεση εντολών – οδηγιών των αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών, κινείται η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και την αποκατάσταση των ελλείψεων - αντικανονικοτήτων που διαπιστώνονται με σκοπό την αποφυγή επανάληψής τους.