Ανακοινώνεται ότι, την 21-10-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ, θα διεξαχθούν οι θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού εκπαιδευτή χειριστών ταχυπλόων σκαφών. 

 

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία και επί των θεματικών αντικειμένων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του αριθμ. 50 Γενικού Κανονισμού Λιμένων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ 2133.1/28057/2019 απόφαση Αρχηγού ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ (ΦΕΚ Β' 1628/13-05-2019). 

 

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στη 2" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (2ο ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) Αμ.Ερυθρού Σταυρού 251 Τ.Κ. 65201, 2ος όροφος, γραφείο Λιμενικής Αστυνομίας, από τις 09:00 έως τις 14:00, μέχρι και την 15-10-2021, είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του προαναφερόμενου κανονισμού, ήτοι, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων δικαιολογητικών.

 

Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. 

 

Κατά την διενέργειά των εξετάσεων θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊου covid 19. 

 

Εκ της 2ης ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ