Τις καταγγελίες φοιτητών για αδιαφανείς διαδικασίες σχετικά με τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών από το ΙΚΥ, φέρνουν στη Βουλή 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Καβάλας, Τάνιας Ελευθεριάδου, του Τομεάρχη Παιδείας και της Αναπληρώτριας Τομεάρχη Παιδείας, Νίκου Φίλη και Μερόπης Τζούφη.

 

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για αδιαφάνεια και μεροληπτική αντιμετώπιση υποψηφίων διατυπώνονται δημοσίως από δεκάδες φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις, κατ’ ακολουθία της αριθ. πρωτ. 22127/25-10-2019 πρόσκλησης του ΙΚΥ για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», απορρίφθηκαν, όπως σημειώνουν αδικαιολόγητα.

 

Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλοντες φοιτητές και οι  καταγγέλλουσες φοιτήτριες τονίζουν ότι:

 

α) Πολλές από τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν δεν συνοδεύτηκαν από την απαραίτητη διασάφηση των λόγων απόρριψης, ενώ, δεν είναι λίγες οι καταγγελίες που κάνουν λόγο για απώλεια δικαιολογητικών εγγράφων από το ΙΚΥ. Η συνεπακόλουθη ένσταση δεν είχε καμία τύχη καθώς η απάντηση στηριζόταν στην κατάθεση του μη ολοκληρωμένου φακέλου, γεγονός που κατέτασσε τον καταγγέλλοντα στους μη επιλέξιμους φοιτητές, αν και πληρούσε τα οριζόμενα από τον κανονισμό κριτήρια,

 

β) Το ίδρυμα απέστειλε επιλεκτικά e-mail σε ορισμένους υποψηφίους υποτρόφους για την υποβολή «διευκρινιστικών» δικαιολογητικών ως προς τη συμπλήρωση τους φακέλου τους, χωρίς παράλληλα να γίνονται διακριτά και πασιφανή τα κριτήρια αυτής της εξατομικευμένης επιλογής και πληροφόρησης,

 

γ) Απορρίφθηκαν πολλές από τις ενστάσεις των φοιτητών/τριων, οι οποίοι/ες κατέθεσαν εκ νέου τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία, κατά την καταγγελία τους, απώλεσαν οι υπεύθυνοι του ΙΚΥ, χωρίς να αιτιολογηθεί ο λόγος.

 

Μεταξύ άλλων, οι καταγγέλλοντες φοιτητές αναφέρουν 

 

α) αδυναμία επικοινωνίας με το ΙΚΥ είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα την ανεπαρκέστατη καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις και την αδυναμία επίκλησης διευκρινίσεων σχετικά με την πιθανότητα ελλιπούς φακέλου υποβολής, 

 

β) ότι  και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του κεφαλαίου Δ` της σχετικής ΚΥΑ και την παρ. 6 του κεφαλαίου Δ` της σχετικής πρόσκλησης προβήκαν εμπροθέσμως στην υποβολή ενστάσεων κατά του σχετικού πίνακα. 

 

Με τις ενστάσεις τους δε ανέπτυξαν εμπεριστατωμένα ο καθένας τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους και να συμπεριληφθούν στους πίνακες των επιλέξιμων υποψηφίων, ενώ αν και κατά πλειοψηφία είχαν προσκομίσει εξαρχής τα πλήρη δικαιολογητικά, υπέβαλαν εκ νέου επισυναπτόμενα στις ενστάσεις τα δικαιολογητικά, που κρίθηκαν ως ελλείποντα.

 

Παρόλα αυτά οι ενστάσεις τους απορρίφθηκαν ουσιαστικά χωρίς καμία αιτιολογία, στην πλειοψηφία τους με την τυπική πρόταση “Η ένσταση συνοδεύεται από ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον 1ο πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (ανακοινοποίηση στο ορθό από 13-10-2020) τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά” και σε λίγες περιπτώσεις με την αιτιολογία “ Κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου, ελλιπής φάκελος σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον από 13-10-2020 Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων – στο ορθό”.

 

Εξάλλου, στην από 14 Δεκεμβρίου 2020 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση υποψήφιων υποτρόφων κατά του ΙΚΥ, διαλαμβάνονται ειδικότερες περιπτώσεις υποψηφίων υποτρόφων και οι σχετικές ενέργειες ή/και παραλείψεις του ΙΚΥ, από τις οποίες προκύπτει η απόρριψη της αίτησής τους κατά παράβαση των αρχών της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν την αρμόδια Υπουργό:

 

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες σχετικά με την απώλεια εγγράφων και, γενικότερα, τις αδιαφανείς διαδικασίες κατά την επιλογή των επιδοτούμενων φοιτητών/τριων;

 

2. Προτίθεται να ζητήσει επανεξέταση όλων των ενστάσεων των φοιτητών/τριων ή να επιτρέψει την εκ νέου αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά;

 

3. Εξετάστηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΥ;

 

4. Υπάρχει επαρκές προσωπικό στο ΙΚΥ ώστε να φέρει εις πέρας τον όγκο εργασιών και να διασφαλίσει την διαφάνεια των διαδικασιών και την καθοδήγηση των φοιτητών/τριων;

 

5. Σε ποιες ενέργειες σχεδιάζει να προβεί ώστε κανένας φοιτητής/τρια με εξέχουσες ακαδημαϊκές επιδόσεις και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια να μην μείνει εκτός υποτροφιών του Ιδρύματος;

 

(δελτίο Τύπου)