Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου (∆Η.ΚΕ.∆Η.∆.) γνωστοποιεί την πρόθεση της να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Καλαµπακίου και Κυργίων µε αντικείµενο παροχή υπηρεσιών ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.

 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 8 (οχτώ άτοµα) εκπαιδευτικού προσωπικού συγκεκριµένα :

µια (1)θέση Παιδαγωγών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) ,

µία (1) θέση Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί),

µία (1) θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής,

µία (1) θέση Καθηγητή  Ξένων Γλωσσών,

µια (1) θέση Εικαστικού και

µία (1) Μουσικού µ

ια (1) χοροδιδασκάλου

και µια (1) φιλολόγου .

Και δύο άτοµα(2) ως προσωπικό καθαριότητας.

Σύνολο δέκα (10 Ατόµων).

 

Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν κάποιες από τις παραπάνω θέσεις, οι αντίστοιχες ειδικότητες που δεν καλύφθηκαν θα καλυφθούν από παιδαγωγούς για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2021 µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος. Παιδαγωγοί ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) και Παιδαγωγοί Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί) Με αντικείµενο την καλλιέργεια της κοινωνικό-συναισθηµατικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, την προώθηση του πνεύµατος συνεργασίας και αλληλοκατανόησης, της δηµιουργικής σκέψης και έκφρασης και τον εµπλουτισµό των εµπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.