Τη δυνατότητα που δίνει η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή πριν από μερικές ημέρες στους πολίτες να ρυθμίσουν τις οφειλές του προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εκμεταλλεύτηκε η Δήμητρα Τσανάκα και ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Ηλίας Καλανταρίδης προσκαλώντας τον κόσμο να πληρώσει τα χρέη του προς το Δήμο Καβάλας. 

 

 

Μάλιστα ο κ. Καλανταρίδης το πρωί της Τετάρτης 29 Μαΐου παραχώρησε και συνέντευξη Τύπου προκειμένου να ενημερώσει τους δημότες της Καβάλας για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και πάρα πολύ καλά έπραξε αφού ο νόμος έχει αυτή την αξία να πληρωθούν οι οφειλές προς το δημόσιο και να δοθεί οικονομική ανάσα στους οφειλέτες. 

 

 

Όπως φαίνεται ωστόσο, ξέχασε να πει πως χθες Τρίτη η ΝΔ (το κόμμα που στηρίζει το συνδυασμό της δημάρχου) ξεκαθάρισε τη στάση της για το θέμα των 120 δόσεων, δείχνοντας την πλήρη αντίθεσή της με την κυβερνητική ρύθμιση. Δηλαδή χθες η ΝΔ είπε ξεκάθαρα ότι διαφωνεί με τις 120 δόσεις και σήμερα ο κ. Καλανταρίδης τρέχει να καλέσει τους δημότες να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Οι δημότες πάντως φαίνεται πως άκουσαν τη ΝΔ αφού σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Καλανταρίδης μόλις 25 έχουν εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση για ξεχρεώσουν τις οφειλές τους. Και να σκεφτεί κανείς ότι όπως είπε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει να λαμβάνει 5 ανείσπρακτα χρέη. 

 

Όσοι πάντως ενδιαφέρεστε για να αποπληρώσετε τα χρέη σας προς τον Δήμο Καβάλας η νομοθετική ρύθμιση για τους ΟΤΑ αναφέρει τα εξής: 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019(ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α') «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

 

 

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

 

 

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

 

 

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής : 

 

 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)ευρώ.

 

Για ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Καβάλας μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Ευαγ. Αποστολίδου, τηλ. 2513 500241)

 

Κ.Γ.