Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει το αποτέλεσματης διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα για την προμήθεια φαρμάκων μεταξύ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και πέντε (5) φαρμακευτικών εταιριών

 

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των νέων Συμφωνιών–Πλαίσιο με αριθμούς 01/2019_ΕΠΥ_1_2014 και  02/2019_ΕΠΥ_3_2014 που υπογράφτηκαν στις 28-1-2019 και 4-2-2019 αντίστοιχα από τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τους νόμιμους εκπροσώπους των αντισυμβαλλόμενων εταιριών, συμφωνήθηκε ηπρομήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» συνολικού ποσού 54.676.303,52 ευρώμη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έναντι της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.343.044,77ευρώ. Η εξοικονόμηση που επετεύχθη σε σχέση με την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  29.666.741, 25 ευρώ !

Αντικείμενο των παραπάνω Συμφωνιών–Πλαίσιο είναι η προμήθεια  φαρμάκων σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς. Η διάρκειά τους ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, ενώ η Ε.Κ.Α.Π.Υ διατηρεί δικαίωμα μονομερούς παράτασης της ισχύος τους για  ένα (1) ακόμη έτος. Βάσει των Συμφωνιών, πρόκειται σύντομα να συναφθούν εκτελεστικές συμβάσεις μεταξύ των φορέων προορισμού της Συμφωνίας (Δομών του δημόσιου συστήματος Υγείας) και των αντισυμβαλλόμενων φαρμακευτικών εταιριών.