Συνεδριάζει με τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 9:00 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καβάλας Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ31/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 4. Αποδοχή όρων ένταξης της Πράξης με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων αστικών συγκοινωνιών”, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 5. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
 6. Ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 2ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
 7. Περί έγκρισης της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Καβάλας και υπηρεσίες πλυσίματος αυτών», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 255.192,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (205.800,00€ χωρίς ΦΠΑ).
 8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 10. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών  από την Πάγια Προκαταβολή.
 11. Έγκριση  Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών.
 12. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν.4623/2019.

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής στη Συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Θεόδωρος Μουριάδης

Δήμαρχος Καβάλας